Zelf bijdragen aan Boek- en Prentverzamelaars in Nederland

Het Repertorium Boek- en Prentverzamelaars in Nederland geeft een overzicht van individuele verzamelaars van boeken, handschriften en prenten in Nederland. De gegevens geven inzicht in de biografische achtergronden van de verzamelaars, de aard en omvang van de collectie, de wijze van verzamelen, de omgang met de verzameling, de bestemming van de collectie en andere aspecten van het verzamelen.

 

Criteria voor opname

In het Repertorium worden verzamelaars opgenomen die actief zijn geweest in Nederland of zijn overzeese gebiedsdelen, ongeacht hun geboorteplaats. Ook opgenomen worden verzamelaars die Nederlands zijn van geboorte, maar actief zijn geweest in het buitenland.

Belgische verzamelaars kunnen worden toegevoegd, maar dat valt niet binnen de taakstelling van de Nederlandse redactie.

Een verzamelaar wordt ruim gedefinieerd als een individu dat uit eigen beweging een privébibliotheek heeft samengesteld. (Kloosterbibliotheken etc. vallen buiten de scope van het Repertorium.) De redactie beslist over twijfelgevallen.

 

Lemmata

De informatie wordt gevat in overzichtelijke lemmata in vijf paragrafen met zakelijk weergegeven persoonlijke gegevens en gegevens over de collectie, en voorts met een biografische schets, een verhaal over de geschiedenis van de collectie en een overzicht van archivalia en publicaties over de collectie. De gegevens zijn standaard ingedeeld  in een bepaalde volgorde. Er is ruimte voor illustraties. Zie het overzicht ‘Opzet lemma’.

 

Wat verwachten wij van U?

De schrijvers van bijdragen zullen in eerste instantie gevraagd worden om de zakelijke gegevens aan te leveren. Zo mogelijk kunnen ook de andere dieper gaande gegevens worden aangeleverd. Wij verwachten in dit stadium van niemand volledigheid. We beschouwen dit als een eerste begin. Ook als u de andere gegevens later niet wilt aanleveren, nodigen u wij graag uit de zakelijke, liefst zo volledig mogelijk, maar in elk geval accuraat, wél aan te leveren. Gegevens kunnen worden gezonden aan paul.vancapelleveen@kb.nl.

 

Illustraties

Copyrightvrije illustraties kunnen worden opgenomen, mist aangeleverd als jpeg-bestand (1000 pixels breed). Als het copyright van een illustratie bij de bijdrageschrijver ligt, zal die moeten verklaren toestemming te geven voor publicatie op de website.

 

Auteurs

De auteurs worden vermeld onder het lemma en krijgen eventuele redactionele ingrepen eerst ter accordering voorgelegd. De eindverantwoordelijkheid berust bij de redactie, die ook de verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden op zich zal nemen.

 

Schrijfwijze, datering etc.

Voor de spelling wordt gebruik gemaakt van de Woordenlijst van de Nederlandse taal (het ‘Groene boekje’).

In de lemmata worden gegevens genoteerd als lopende en makkelijk leesbare tekst: afkortingen worden niet gebruikt.

Citaten staan tussen enkele aanhalingstekens (citaten binnen citaten tussen dubbele).

Eeuwen worden in letters aangeduid: negentiende eeuw (etc.) [niet 19de eeuw].

Cursiveringen worden alleen voor boektitels gebruikt. Voor kunstwerken, begrippen uit andere talen en bijvoorbeeld namen van huizen worden enkele aanhalingstekens gebruikt.

Geografische namen volgen de contemporaine gewoontes, gevolgd door de huidige plaatsnaam tussen ronde haken.

 

Archivalia, bronnen en literatuur

Titelbeschrijvingen van bronnen worden onverkort gegeven aan het slot van het lemma.

In de lemmata kunnen ze verkort worden gegeven bij specifieke gegevens (bijvoorbeeld omvang collectie).

 

Bij archivalia worden de archiefplaatsen vermeld waar archieven of collecties dan wel documentatie berusten, zo mogelijk met een nadere precisering van het materiaal.

De huidige naam van archiefinstellingen wordt gebruikt.

 

Titelbeschrijvingen:
Boek:

Naam zoals in boek, Titel cursief. Ondertitel na punt (Plaats en jaar tussen ronde haken, gescheiden door een spatie). [Pagina-aanduiding kan worden toegevoegd]

Gerrit Komrij, Verzonken boeken (Amsterdam 1986), p. 89.

 

Tijdschrift(of kranten)artikel:
Naam zoals in artikel, ‘Titel tussen enkele aanhalingstekens. Ondertitel na punt’, in Titel tijdschrift cursief, jaargangnummer (jaar) afleveringsnummer (aanduiding), p. x-y.

Henk Romijn Meijer: ‘Portfolio/Eugène Siau. Portret van een tevreden mens’, in: Maatstaf, 34 (1986) 9 (september), p. 18-45
Gerrit Komrij, ‘Een en ander’ in: NRC Handelsblad, 3 januari 1979, p. 8.

Artikel in een bundel:

Naam zoals in bijdrage, ‘Titel tussen enkele aanhalingstekens. Ondertitel na punt’, in Naam auteur, Titel bundel cursief (Plaatsnaam jaar), p. x-y.

 

‘Gerrit Komrij: “Ik vind het fijn als de mensen mij onheus bejegenen. Ik zal ze net zo lang vervolgen tot ze maagzweren krijgen en hun doodkist verkiezen boven hun wandelen hier op aarde”’, in: BIBEB-interviews (Amsterdam 1977), p. 210-227.

 

Bij bundels worden redactieleden ipv de auteursnaam gebruikt, gevolgd door (red.).

Bij werken met meerdere delen wordt het bedoelde deel voor het paginanummer geplaatst (of bij een boek aan het slot: x delen).

Over eventuele andere zaken beslist de redactie.